Privacy verklaring

/Privacy verklaring
Privacy verklaring2019-04-17T16:05:52+02:00

PRIVACY VERKLARING Bestkil Ongediertebestrijding

Bestkil Ongediertebestrijding gevestigd en kantoorhoudende te Heerenveen (8447BP) aan de Bolster 44,
hierna te noemen “Bestkil Ongediertebestrijding” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met
persoonsgegevens van haar bezoekers. Bestkil Ongediertebestrijding verwerkt uw persoonsgegevens dan
ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de
A lgemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert
Bestkil Ongediertebestrijding u over de manier waarop Bestkil Ongediertebestrijding uw persoonsgegevens
verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen
betrekking op de diensten die door Bestkil Ongediertebestrijding worden aangeboden op www.bestkil.nl.

 

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Persoonlijk
Bestkil Ongediertebestrijding gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te
bieden. Bestkil Ongediertebestrijding past wat u op www.bestkil.nl ziet aan op uw interesses. Bestkil
Ongediertebestrijding gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IPadres
en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

2. Doel
Bestkil Ongediertebestrijding verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van
het bezoeken van www.bestkil.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u
toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy
Verklaring. Bestkil Ongediertebestrijding gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna
kunt u zien welke doelen dat zijn. W ij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door
onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder
volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Bestkil
Ongediertebestrijding.

3. Zakelijke klanten
Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze
gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt
Bestkil Ongediertebestrijding deze gegevens net zoals die van andere klanten van Bestkil
Ongediertebestrijding.

 

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Bestkil Ongediertebestrijding geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Bestkil Ongediertebestrijding voor de in deze Privacy
Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Bestkil
Ongediertebestrijding een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze
Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Bestkil Ongediertebestrijding op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens
door te geven aan bevoegde instanties.

 

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Bestkil Ongediertebestrijding maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van
passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen
dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik
of de wijziging te voorkomen van de informatie die Bestkil Ongediertebestrijding ontvangt.

 

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een
verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar
info@bestkil.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. A ls u ervoor
kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website,
omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

 

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Bestkil Ongediertebestrijding tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first
party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te
weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen
bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw
computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.bestkil.nl werken mogelijk niet meer indien
uw computer geen cookies kan ontvangen.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid Bestkil Ongediertebestrijding

1. Bestkil Ongediertebestrijding heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van
uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die
Bestkil Ongediertebestrijding verwerkt ten behoeve van www.bestkil.nl. Bestkil
Ongediertebestrijding accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de
werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

 

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Bestkil Ongediertebestrijding bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na
uw laatste bezoek aan www.bestkil.nl, tenzij Bestkil Ongediertebestrijding op grond van een
wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Bestkil Ongediertebestrijding behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen.
Elke aanpassing zal via www.bestkil.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te
maken van www.bestkil.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou
voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.bestkil.nl in de gaten. De huidige Privacy
Verklaring is bijgewerkt op 24-05-2018.

Open WhatsApp
Welkom bij Bestkil! Kunnen wij u helpen?
of scan de code
Welkom bij Bestkil. Stuur hier uw bericht, wij helpen u graag!