Algemene voorwaarden Bestkil

/Algemene voorwaarden Bestkil
Algemene voorwaarden Bestkil2019-04-17T16:05:54+02:00

Artikel 1

Alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten geschieden uitsluitend onder deze Algemene voorwaarden.
Deze Algemene voorwaarden staan boven eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door het verstrekken van een opdracht tot uitvoering van werkzaamheden gaat de opdrachtgever met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord.
In deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over bestrijdingswerkzaamheden, dit laatste kan ook gelezen worden als wering en/of beheersing welke afhankelijk is van de opdracht.

Artikel 2

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
Een overeenkomst wordt slechts geacht tot stand te zijn gekomen nadat de order schriftelijk is bevestigd dan wel, bij gebreke daarvan, zodra de uitvoering van de opdracht is begonnen.

Artikel 3 Prijzen

In geval van wijzigingen van prijsbepalende factoren na de aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst behoudt Bestkil zich het recht voor deze wijzigingen aan de opdrachtgever door te berekenen.
De prijs die is vastgesteld in een overeenkomst met onbepaalde tijd kan telkens na 12 maanden geïndexeerd worden.

Artikel 4 Uitvoering der werkzaamheden

De opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat alle aanwijzingen van of namens Bestkil, die verband houden met deze werkzaamheden en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitvoeren daarvan, worden opgevolgd.
De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat Bestkil met de werkzaamheden direct na aankomst kan aanvangen.
Daartoe moet onder andere vrije toegang worden verleend tot alle te behandelen ruimtes, lokaliteiten, terreinen, enzovoort.
Een eventuele weigering om toegang te verlenen ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de overeengekomen prijs te voldoen.
De opdrachtgever is verplicht zonodig alle benodigde en gebruikelijke hulpwerktuigen en hulpmaterialen, kosteloos ter beschikking te stellen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.
Indien de oorzaak van niet of niet tijdige uitvoering binnen de risicosfeer van Bestkil ligt, zal deze zo spoedig mogelijk alsnog tot uitvoering overgaan en, voor zover er sprake is van schuld aan de kant van Bestkil, tevens aansprakelijk zijn voor eventuele schade rechtstreeks veroorzaakt door de vertraging in de uitvoering der overeengekomen werkzaamheden.
Deze laatste aansprakelijkheid zal echter nimmer het bedrag te boven gaan waartegen de betreffende werkzaamheden zijn of zouden worden verricht.

Indien als gevolg van een of meer oorzaken niet binnen de risicosfeer van een der partijen de uitvoering niet of niet tijdig plaats vindt, zal in overleg met de opdrachtgever de uitvoering zo spoedig mogelijk plaatsvinden zonder dat over en weer enige vergoedingen van schade kan worden gevorderd.
Onder niet binnen de risicosfeer van een der partijen liggende oorzaken worden verstaan: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen en water en/of elektriciteit, stakingen, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden en weersomstandigheden die de verantwoorde uitvoering der overeengekomen werkzaamheden beletten.

Artikel 5 Extra kosten, meer en minder werk

Kosten, ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven om redelijkerwijs de uitvoering of voorgang van het werk mogelijk te maken, worden onverminderd in rekening gebracht.
Meer en/of minderwerk zal bij de opdracht, dan wel bij het einde der werkzaamheden naar billijkheid worden verrekend.
Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveringen, welke niet in de overeenkomst zijn inbegrepen en door de opdrachtgever worden verlangd.
Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt, dat de uitvoering van het werk uitermate bezwaarlijk of door overmacht onmogelijk is geworden, heeft Bestkil het recht te vorderen dat de uitvoering van de werkzaamheden zodanig is gewijzigd, dat de bezwaren aan de uitvoering verbonden geheel of grotendeels vervallen of de onmogelijkheid der uitvoering wordt weggenomen, indien dat mogelijk is.
De meerdere of mindere kosten uit deze wijziging voortvloeiende zullen worden verrekend, terwijl Bestkil bovendien recht zal hebben op vergoeding van al ontstane doch onnut gebleken kosten.
De boven genoemde regeling laat onze bevoegdheid om ontbinding van de overeenkomst te vorderen onverlet.

Artikel 6 Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto, zonder korting of aftrek binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
Onverminderd is men bij overschrijding van deze betalingstermijn vanaf de factuurdatum rente verschuldigd gelijk aan het promessedisconto van de Nederlandse Bank vermeerderd met 2%.
Bestkil heeft te allen tijde het recht vóór de gehele uitvoering of tijdens uitvoering van de overeenkomst het gehele factuurbedrag of een deel daarvan contante betaling te verlangen.
Eventuele kosten van incasso zullen volledig voor rekening van opdrachtgever zijn.

Artikel 7 Klachten

Klachten over de uitvoering of de kwaliteit van de overeengekomen bestrijdingswerkzaamheden dienen binnen 8 kalenderdagen na die uitvoering schriftelijk te geschieden, bij gebreke zal ieder recht van de opdrachtgever vervallen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Zolang op een klacht door Bestkil nog niets is beslist, is de opdrachtgever gehouden normaal aan zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 8 Niet- nakoming en beëindiging

Indien niet nakoming van de overeenkomst te wijten is aan één of meer van de volgende oorzaken: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen, water en elektriciteit, stakingen, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden, zal de niet nakoming geacht worden het gevolg te zijn van overmacht.
In andere gevallen waarin één der partijen zijn verplichten niet nakomt, evenals in geval een der partijen surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordt geliquideerd, zal de andere partij het recht hebben de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten.

Artikel 9 Garanties en aansprakelijkheid

Mededelingen door de of namens Bestkil betreffende de kwaliteit van de (te) verrichte(n) werkzaamheden, de behandeling in ruimste zin, de eigenschappen van de gebruikte middelen enz. gelden alleen als garantie indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan.
Bestkil verplicht zich in te spannen om de plaagdierbestrijdingswerkzaamheden naar beste vermogen te verrichten in het licht van het beoogde resultaat.
De aard van deze werkzaamheden laat in het algemeen niet toe dat Bestkil zich kan verplichten tot het bereiken van het beoogde resultaat.
Bestkil is niet aansprakelijk voor schade die bij of in het kader van de uitvoering der werkzaamheden mocht ontstaan aan zaken van de opdrachtgever of van derden of aan personen, tenzij deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van Bestkil.
In dit laatste geval zal de aansprakelijkheid het bedrag waartegen de werkzaamheden zijn verricht niet te boven gaan.
Iedere aansprakelijkheid is verder beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uitbetaald wordt door onze schadeverzekering.
Iedere aansprakelijkheid van Bestkil voor schade die ontstaat als gevolg van de betreffende producten is uitgesloten, tenzij deze zijn oorzaak vindt in een grove fout of nalatigheid van Bestkil.
In dat geval zal de aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot het bedrag waartegen het betreffende product is geleverd dan wel aangebracht.

Artikel 10 Opzegging en beëindiging

Overeenkomsten met een onbepaalde looptijd moeten schriftelijk worden opgezegd met
inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Tot er rechtsgeldig is opgezegd, blijft de opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor alle uit te de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Bij annulering van een overeenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is Bestkil gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, evenals een percentage van 25% van het bedrag, dat mede de overeenkomst gemoeid is in verband met winstderving.

Bij niet nakoming van de overeenkomst door één der partijen zal de overeenkomst door de andere partij onmiddellijk kunnen worden opgeschort of ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst, tenzij de eerstbedoelde partij alsnog, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen voldoet; zonder rechtelijke tussenkomst kan één der partijen de overeenkomst tevens onmiddellijk ontbinden in geval de andere partijen surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordt geliquideerd, een en ander zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verdere toekomende rechten.
Slechts met de uitdrukkelijke toestemming van Bestkil kan de opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover Bestkil overdragen aan een derde.

Artikel 11 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Eventuele geschillen tussen Bestkil en de opdrachtgever die niet in de minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 12 Het bestrijden van knaagdieren

1. De weringmaatregelen als door Bestkil aangegeven in een inspectierapport moet binnen de aangegeven termijn door opdrachtgever zijn aangebracht.
2. De deuren dienen zo veel mogelijk gesloten te blijven.
3. Wanden van het te bestrijden object dienen bereikbaar te zijn. Dit houdt in dat alle pallets en andere aanwezige producten minstens 50 cm. van de wand geplaatst moeten worden.
4. Afgesloten delen van het pand als kruipruimtes, verlaagde plafonds en dergelijke, moeten bereikbaar worden gemaakt door de opdrachtgever.
5. De door ons in de offerte aangeven hygiënische maatregelen moeten zoveel mogelijk worden uitgevoerd.
6. Uitwerpselen dienen wekelijks verwijderd te worden door opdrachtgever.
7. Voerkisten etc. mogen alleen in overleg met Bestkil verplaatst worden.

Artikel 14 Het bestrijden van insecten, mijten en vliegende plaagdieren

1. Bij vlooienbehandeling dient het tapijt zo vrij mogelijk gemaakt te worden.
Kleden moeten verwijderd en buiten opgehangen worden door opdrachtgever, deze worden dan buiten behandeld.
Het beddengoed moet, als in deze kamers overlast is, worden gewassen door de opdrachtgever.
Alleen matras en kussen(s) mogen aanwezig zijn.
Tevens moet er vlak voor de bestrijding stof gezogen worden en de stofzak in de container deponeren.
Bewoners en huisdieren moeten gedurende 3 uur elders verblijven.
Bij aquaria moet de filterpomp uitgezet worden gedurende 3 uur.
3 uur na de behandeling moet grondig geventileerd worden en mag er niet stof gezogen worden, dit in verband met de noodzakelijke nawerking van het middel.
2. Bij overige insecten dient u vooral in de offerte vermelde afgesproken ventilatietijd en de tijd dat u de ruimte niet mag betreden aan te houden.

Artikel 15 Het bestrijden van insecten in het algemeen

1. In de offerte vermelde afspraken over afdekken etc. dienen te worden nagekomen.
2. Levensmiddelen zoveel mogelijk verwijderen, vooral fruitschalen etc.
3. Huisdieren en personen de ruimte niet laten betreden binnen de in de offerte vermelde tijd.
4. Meerwerk zal worden berekend in een reële verhouding met het door ons meer uitgevoerde werk.
5. Bestkil aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruikte product.
6. Vlekken ontstaan door oplossingen van nicotine en schoonmaakmiddelen op plafonds en wanden, zijn niet voor rekening van Bestkil.

Artikel 16 Het bestrijden van houtaantastende insecten, schimmels/zwammen en preventief beschermen van hout.

1. Het te behandelen hout moet in overeenstemming met afspraken in het inspectierapport of in de offerte, zo goed mogelijk bereikbaar zijn.
2. De te behandelen ruimtes moeten ontruimd worden.
3. Bouwkundige gebreken moeten zo goed mogelijk hersteld zijn. Lekkages moeten spoedig worden verholpen.
4. Het te behandelen hout moet spuitklaar zijn (stof- en spinnenwebvrij). Indien dit niet het geval is, zal Bestkil het spuitklaar maken. Dit wordt als meerwerk opgegeven en verrekend.
5. Indien er volgens afspraak toch bepaalde goederen blijven staan, dienen deze zeer goed door de opdrachtgever met deugdelijke folie te worden afgedekt.
6. Levensmiddelen dienen altijd verwijderd te worden door de opdrachtgever.
7. Huisdieren mogen gedurende de behandeling evenals personen, tot 48 uur na de behandeling niet langdurig in de behandelde ruimtes verblijven. Dit geldt ook voor de aangrenzende vertrekken. Let hierbij ook op vogels en vissen.
8. Elektronische apparatuur moeten door de opdrachtgever deugdelijk afgedekt en ontkoppeld worden. Vloerbedekkingen etc. moeten deugdelijk worden afgedekt.
9. Na de behandeling moet voldoende worden geventileerd en mogen de behandelde ruimtes en aangrenzende ruimtes gedurende 48 uur niet langdurig worden betreden.
10. Lekkages ontstaan op onderliggende plafonds etc. zijn niet voor rekening van Bestkil.
11. Garanties op alle door Bestkil behandelde delen zijn volgens de normen van de Nederlandse Vereniging Voor Ongediertebestrijders. Dit houdt in dat op geschilderde, gebeitste, onbereikbare en onbehandelde delen geen garantie gegeven kan worden.
12. Inspectierapporten hebben alleen betrekking op de door Bestkil bekeken en bereikbare delen. Dit geldt tevens voor adviezen. Bestkil kan niet aansprakelijk gesteld worden voor delen die niet bekeken en bereikbaar waren bij de inspectie. Iedere aansprakelijkheid wordt hierbij uitgesloten.
13. Na behandeling is het mogelijk dat u toch nog hoopjes boormeel aantreft. Dit betekent dat de larven nimfen zijn geworden en dat deze zich toch nog een weg naar buiten proberen te vreten. Deze zullen na het verlaten van het hout alsnog doodgaan voordat ze de eitjes kunnen leggen.
14. Boktoraantastingen dienen door Bestkil open gemaakt te worden waardoor zichtbare schade aan de constructie ontstaat. Dit is nodig voor een afdoende bestrijding. Indien bij inspectie geen boktorsporen waren aangetroffen en deze bij de bestrijding wel worden aangetroffen, zal het openkrabben van de aantasting als meerwerk worden berekend, dit in overleg met de opdrachtgever.
15. Indien zich vleermuizen ophouden in de kap van een gebouw en dit bekend is bij de opdrachtgever, moet dit vroegtijdig gemeld worden bij Bestkil. Dit geldt ook voor kerkuilen. Zolang deze dieren zich in de te behandelen ruimtes bevinden, zal de bestrijding uitgesteld worden.
16. Bestkil aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruikte product.
17. Meerwerk als gevolg van het niet uitvoeren van punt 1, 2, 4, 5, 6 en 8 zal in overleg met de opdrachtgever doorberekend worden.

Open WhatsApp
Welkom bij Bestkil! Kunnen wij u helpen?
of scan de code
Welkom bij Bestkil. Stuur hier uw bericht, wij helpen u graag!